Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ Realtyguide.asia แพลตฟอร์มนี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าใช้บริการรวมถึงการเข้าชมแพลตฟอร์มนี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในแพลตฟอร์มนี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า  “แพลตฟอร์มนี้” หมายถึง Realtyguide.asia ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับแพลตฟอร์มอื่นๆ ของเครือข่ายของเรา และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มนี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม  คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม

การใช้งานแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มนี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ  เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการอยู่ตลอด

นอกเหนือจากนี้,  แพลตฟอร์มนี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท บริษัท เอส.เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด

เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

 

คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้แพลตฟอร์มนี้ หรือบริการของแพลตฟอร์ม ดำเนินการใดๆ  ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา

คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้  ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

 

คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ  ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ  ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท บริษัท เอส.เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด จำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในแพลตฟอร์ม

บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด ไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในแพลตฟอร์มนี้

 

การจัดส่งข้อมูลในแพลตฟอร์ม

ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้  บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด  ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงแพลตฟอร์มเรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อคุณใช้งานแพลตฟอร์มนี้, คุณจะต้องยินยอมให้  และ/หรือ บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ  หรือ บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่นๆ

แพลตฟอร์มนี้อาจมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาแพลตฟอร์ม บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของแพลตฟอร์มของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของแพลตฟอร์มเหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของแพลตฟอร์มใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามนั้น

บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด ไม่อนุญาตให้ใ

ส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในแพลตฟอร์มนี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มนี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง  คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ  บริษัท เอส. เค. เรียลตี้ พลัส จำกัด, กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนแพลตฟอร์มนี้  หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด

 

ปรับปรับแก้ไขครั้งล่าสุด ณ วันที่ 20/07/2020

 

Compare listings

เปรียบเทียบ